พระวาจาทรงชีวิต
พระวาจาทรงชีวิต:สิงหาคม 2015
"จงดำเนินชีวิตในความรัก ดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา " (อฟ.5:2)
 
 

 


ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
 
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร
ครุชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
 
ลิ้งเศรษฐกิจพอเพียง
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 


ขอเชิฺิญชวนคุณครูเข้าอบรมในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
EDUCA 2015 ON SCHOOLING
วันที่ 14 -16 ตุลาคม 2015
รายละเอียด www.educathai.com

รายละเอียด Workshop Program

เ้ข้าค่ายพักแรม ฝึกอบรม
และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4-5 กันยายน 2558

 
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่
 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่

ภราดาประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัล
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๕๔ – ๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร


 

 
 
 
นักเรียนชั้น ป.1/4-ป.1/7ทัศนศึกษา
ณ บึงบอระเพ็ดและวัดเกยไชยเหนืือ
วันที่ 4 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
เข้าค่ายพักแรม ฝึกอบรม
และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือ- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4-5 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
Day Camp ม.3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

Day Camp ม.1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

 

   
นักเรียนชั้น ป.1/1-ป.1/3ทัศนศึกษา
ณ บึงบอระเพ็ดและวัดเกยไชยเหนืือ
วันที่ 3 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ภาคบ่าย ม.4-6 กิจกรรมโครงการ “ตาวิเศษสัญจร”
ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการละครเวที
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมโลก
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
วันที่ 3 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ภาคเช้า ป.3-4 กิจกรรมโครงการ “ตาวิเศษสัญจร”
ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการละครเวที
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมโลก
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
วันที่ 3 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.4/1-ป.4/7 ทัศนศึกษา
ณ อุทยานและอนุสาวรีย์ ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
วันที่ 2 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.2/1-ป.2/7 ทัศนศึกษา
ณ และศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 2 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
วจนพิธีกรรมวันระลึกถึง
บุญราศี ภราดาโซโลมอน เลเคิอล์ก (1745-1792)
นิโคลัส เลเคิอล์ก
หน้าอาคารโซโลมอน
อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 2 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.3/4-ป.3/7 ทัศนศึกษา
วันที่ 1 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณท่านอธิการ ประภาส ศรีเจริญ
เลี้ยงไอศครีม ครู นักเรียน คนงาน
เพื่อตอบแทนน้ำใจในการร่วมแรง ร่วมใจ
จัดงานกีฬาสี ประจำปี 2558 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันที่ 1 กันยายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.3/1-ป.3/3 ทัศนศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียน ม.1-3 เข้าสอบประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TEDET) ระดับประเทศ จัดโดย สสวท.
วันที่ 30 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนเข้าสอบประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TEDET) ระดับประเทศ จัดโดย สสวท.
รอบเช้า สำหรับนักเรียนป.2-ป.6
วันที่ 30 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
ระดับป.4-ม.6
วันที่ 28 สิงหาคม 2558

- พิธีเปิดกีฬาสีระดับมัธยม ชมภาพกิจกรรม
- การแข่งขันกีฬา ชมภาพกิจกรรม
- การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ ชมภาพกิจกรรม
- พิธีปิดการแข่งขัน ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
ระดับ ป. 1-3
วันที่ 28 สิงหาคม 2558
- พิธีเปิด ชมภาพกิจกรรม
- พิธีปิด ชมภาพกิจกรรม


   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
ระดับ อนุบาล
วันที่ 28 สิงหาคม 2558

- พิธีเปิดกีฬาสีระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
- การประกวดกองเชียร์ระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
กีฬาสีวันที่สอง ระดับมัธยม
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
กีฬาสี ระดับอนุบาล
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
กีฬาสีระดับประถม
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
กีฬาสีวันแรก
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ลาซาเลี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 41
ซ้อมใหญ่พิธีเปิด
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะทำงานติดตามผล
การถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของโรงเรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
โดยผ่านทักษะ การอ่านคำกลอน
“ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ”
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
นำโดยพลตรีพิจิตร ขจรกล่ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และคณะ
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2558
วันที่ 1 20 สิงหาคม 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 2 21 สิงหาคม 2558 ชมภาพกิจกรรม
   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม
และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ชมภาพกิจกรรม
 
ตัวแทนครูและนักเรียน
เข้าร่วมอบรม บทเรียนสู่ความสำเร็จ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีว/อุดมศึกษา
ณ ห้องดุสิตารมเยศ 1 โรงแรมพิมาน
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
(ส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
การประกวดละครวิทยาศาสตร์ ปี 2558
ภายใต้หัวข้อ "วิทยละคร : มหัศจรรย์แห่งแสงและดิน
(Science drama : Miracle of Light and Soil)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ประเภทความไกล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูเข้ารับการอบรม หลักสูตร
"การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ"
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม
โดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง โดยครูดวงเดือน พิทักษ์ทิม ครูแกนนำ
และครูออมสิน พงษ์ เกษตรกรรม์ เรื่องกิจกรรม
โครงการรักการอ่าน และการปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 15 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
การจัดอบรมนักเรียนผู้ช่วยครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thiland)
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีมิสซาฉลองแม่พระรับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์
โดยบาทหลวงที่บวชใหม่ทั้ง 3 องค์
ของสังฆมณฑลนครสวรรค์
ณ วัดน้อยนักบุญ ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

การจัดอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ของครูโรงเรียนเอกชนใน นครสวรรค์ เขต 1-3
รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือของสช.
และมหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2558

วันที่ 1 วันที่ 13 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 3 วันที่ 15 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 4 วันที่ 16 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม


   
วนจพิธีฉลองนักบุญเบนิลด์
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 18.00 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุม สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ 84 รูป
ณ บริเวณอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
และวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

การจัดอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ของครูโรงเรียนเอกชนใน นครสวรรค์ เขต 1-3
รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือของสช.
และมหาวิทยาลัย ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 6-9 สิงหาคม 2558

วันที่ 1 วันที่ 6 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 2 วันที่ 7 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 3 วันที่ 8 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 4 วันที่ 9 ส.ค. 2558 ชมภาพกิจกรรม

   
โรงเรียนรับการตรวจจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
โดยท่าน ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
และคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   
โรงเรียนรับการตรวจนิเทศ
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
และจำนวนนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
กลุ่มสภานักเรียนจำนวน 11 คน
เดินทางไปเรียนรู้และทำกิจกรรม
“วันศุกร์ส่งความสุข”
ให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนไม้ไผ่ (ลาซาลสังขละบุรี)
บ้านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีภราดาพิชิต เวชรักษ์
และ ครูนุจรี เสือเขียว ร่วมเดินทางไปด้วย
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   
   
   

คุณครูออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่สนองต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้” 
ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลส์ วิทยาลัย จ. เชียงใหม่
จัดโดย บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วัดไร่ขิง ตลาดนำ้ดอนหวาย จ.นครปฐม
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
 

 

 
 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)