พระวาจาทรงชีวิต
พระวาจาทรงชีวิต:กรกฎาคม 2015
" เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว " (ยน.16:33)
 
 

 


ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
 
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร
ครุชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
 
ลิ้งเศรษฐกิจพอเพียง
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
 
  
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่
 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่

ภราดาประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัล
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๕๔ – ๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 45 รูป
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558


 

 
 
 
  ขอแสดงความยินดี
  กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ประเภทความคิด
  โรงเรียนส่งรถแห่เทียนจำนำพรรษา
  เข้าร่วมประกวดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2558
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
  ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนระดับ ป.1- ม.6
ถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม
และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดไทรใต้
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อท่าน
โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
- พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร
ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

   
ตัวแทนนักเรียนระดับ ม.1-3 ถวายเทียนจำนำพรรษา
พร้อมเครื่องไทยธรรม ณ วัดวรนาถบรรพต
ระดับ ม.4-6 ถวายเทียนจำพรรษา
พร้อมเครื่องไทยธรรม ณ วัดคีรีวงศ์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 45 รูป
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
 
ทีมงานบรรณารักษ์ห้องสมุด
และครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด
"เทิดองค์เจ้าฟ้าสิรินธร มิ่งขวัญนคร
อนุรักษ์มรดกไทย" วันที่ 27 ก.ค. - 3 ส.ค. 2558
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
พิธีเปิด ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครูคาทอลิก
นักเรียนคาทอลิก ร่วมในโอกาส
ฉลองอาสนวิหารนักบุญอันนา
และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆมณฑลนครสวรรค์
ประธานในพิธีพระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่บูรณาการอาเซียน
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมอมราวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม

 

   
ตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรต
ิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1-3
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครู
ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายจิรประวัติ
มณฑลทหารบกที่ 31
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย
(STEM Education Thailand) ระดับมัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ขยายผลการอบรมโดยครูผู้นำสะเต็มศึกษาประจำโรงเรียน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
และคุณครูออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ที่พระองค์เสด็จเป็นประธานเปิดงาน
“ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต”
ในโอกาสนี้ได้ถวายรายงาน
ลาซาลบูรณาการรักการอ่าน ผ่าน 4ส.
12 ปีต่อเนื่องถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญและตัวแทนครู
ร่วมแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล
และเกียรติบัตรในโอกาสที่ได้จัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาได้มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
ติดต่อกัน3ครั้งในรอบ10ปีคือปี2549 2553และ2557
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เข้าร่วมกิจกรรม การฟังบรรยาย
เรื่อง สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการดูแล
การลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย คุณสมศักดิ์ ทิพยรัตน์พรทวี เป็นวิทยากร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนอนุบาล 3เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนอนุบาล 2 เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม Ovaltine Smart
สำหรับน้อง ๆ อนุบาล
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนอนุบาล 1 เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ร่วมใจ
ทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 28
ได้รับโลหิตทั้งหมดจำนวน 29,400 ซีซี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
การขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย
(STEM Education Thailand)
โดยเชิญ อาจารย์พรรณี เหมสกล และคณะ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นวิทยากร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ตัวแทนครูและนักเรียน
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา 12 นักกษัตร ประจำปีเกิด
ณ ลานบุญยอดเขากบ ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน
ร่วมสร้างบุญบารมี อิ่มใจ อิ่มบุญ พุทธศาสนายั่งยืน
ได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 กรกฎาคม 2558 ณ ลานบุญยอดเขากบ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
 
   
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนระดับ ป.1-3 ร่วมกิจกรรม
Dutchie Kids School Tour 2015
ณ บริเวณหน้ามุขอาคารเบนิลด์
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
คุณแม่ทองดำ ชำนาญรักษา
คุณแม่ของคุณครูสายชล ชำนาญรักษา 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3
"ส่งเสริมคุณธรรม เน้นย้ำระเบียบวินัย
กฎหมายไทยควรรู้" ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนชมรมครูพุทธ ร่วมกันทำบุญ
ถวายเพลพระวัดไทรใต้จำนวน 20 รูป
โดยฝ่ายโภชนาการของโรงเรียน (ครูมะลิวัลย์)
ได้จัดเตรียมอาหารคาว หวาน
คุณครูร่วมทำบุญถวายปัจจัย
เพื่อขอพรพระให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้คณะครู
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนอยู่อย่างมีความสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะภราดา ครู และนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาโอกาสฉลอง นักบุญโทมัสอัครสาวก
และศุกร์ต้นเดือน ประธานโดยคุณพ่อพรชัย สิงห์สา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558
วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
โดยมี ตัวแทนกองลูกเสือเกียรติยศ จำนวน 1 กอง
พร้อมผู้กำกับ ร่วมสวนสนามในพิธี
ชมภาพกิจกรรม
   
   
 

 

 
 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)