พระวาจาทรงชีวิต
พระวาจาทรงชีวิต:มิถุนายน 2015 " มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว" (ลก.10:41-42)
 
 

 


ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
 
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร
ครุชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
 
ลิ้งเศรษฐกิจพอเพียง
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 
 
  
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่
 
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดาวโหลดที่นี่

ภราดาประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัล
พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๕๔ – ๕๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร
คณะภราดา ครู และนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาโอกาสฉลอง นักบุญโทมัสอัครสาวก
และศุกร์ต้นเดือน ประธานโดยคุณพ่อพรชัย สิงห์สา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 

 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.3
"ส่งเสริมคุณธรรม เน้นย้ำระเบียบวินัย
กฎหมายไทยควรรู้" ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนชมรมครูพุทธ ร่วมกันทำบุญ
ถวายเพลพระวัดไทรใต้จำนวน 20 รูป
โดยฝ่ายโภชนาการของโรงเรียน (ครูมะลิวัลย์)
ได้จัดเตรียมอาหารคาว หวาน
คุณครูร่วมทำบุญถวายปัจจัย
เพื่อขอพรพระให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้คณะครู
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนอยู่อย่างมีความสุข
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะภราดา ครู และนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาโอกาสฉลอง นักบุญโทมัสอัครสาวก
และศุกร์ต้นเดือน ประธานโดยคุณพ่อพรชัย สิงห์สา
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
ของลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558
วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
โดยมี ตัวแทนกองลูกเสือเกียรติยศ จำนวน 1 กอง
พร้อมผู้กำกับ ร่วมสวนสนามในพิธี
ชมภาพกิจกรรม
   
ร่วมอาลัยในการจากไปของ
คุณครูณฐธนพร ศรีเครือแก้ว
ที่จากไปเพราะความเจ็บป่วย
เสียชีวิตเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2558
คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมอาลัย
พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.30 น.
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 20.00 น.
วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
การประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมินภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด
และสร้างความรู้ความเข้าใจสถานศึกษาพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ครูนำเสนอผลงาน
การประกวดครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

อำลา MISS  EVA GUILLOT ชาวฝรั่งเศส
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีสากล
เข้ามาเรียนในโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ครบเวลา 1 ปี
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
การประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558
โดยผอ.ทัศนีย์ กรรณิกา
ร่วมกับครูทุกกลุ่มสาระ
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนนักเรียนระดับ ม.3/2  
จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
“คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
พิธีประกาศสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาซาล
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครู
เข้ารับการอบรม เรื่อง “ของสวรรค์เสวยรมย์ :
ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน
ในภาษาและวรรณกรรมไทย”
และนำตัวแทนนักเรียน
ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4-6
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิชาการ
และประกวดทักษะภาษาไทย เรื่อง
“การแข่งขันสะกดคำ”
ณ ห้องประชุมอมราวดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุภาภัทร เลิศเกียรติวงศ์
นางสาวศิรรินทร์ พรทวีธัญฉัตร
นางสาวศุภนิดา จันทร์ดำรง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
ในการประกวด"โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 "
จังหวัดนครสวรรค์

ณ ห้องประชุมใหญ่ (ศักดิเดช)
ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พบนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เพื่อใหข้อคิดเกี่ยวกับจิตตารมณ์
ของท่านนักบุญ ยอห์น เดอลาซาล
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกับบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่นจำกัด
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ครู คือจุดเปลี่ยนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 21 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1
"ส่งเสริมคุณธรรม เน้นย้ำระเบียบวินัย
กฎหมายไทยควรรู้" ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 50 คน
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
และส่งเสริมความเป็น “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”
จังหวัดนครสวรรค ์โดยวิทยากรจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำประจำจังหวัดนครสวรรค์
ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเยาวชนสมานฉันท์
จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2558 ณ ห้องศูนย์วิชาการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ โดยมีเยาวชน
อายุระหว่าง 13-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ120 คน
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   

เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2558
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน
ได้รู้จัก มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ 
มีส่วนร่วมกิจกรรมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พบนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อใหข้อคิดเกี่ยวกับจิตตารมรณ์
ของท่านนักบุญ ยอห์น เดอลาซาล
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

อธิการประภาส ศรีเจริญ เข้าเยี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง
รองอธิการบดี และ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม

   
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2558
ในโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดี
กับภราดากล้อง ไชยเผือก ประธานมูลนิธิลาซาล
ได้รับตำแหน่งใหม่ของคณะลาซาล
Auxillary Visitor for Vocation and Formation
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

กิจกรรมโครงการเสริมทักษะ
การวาดภาพระบายสี และประดิษฐ์กล่องทิชชู่แฟนซี
จากบริษัทเฟเบอร์คัสเทล
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.2558
ชมภาพกิจกรรม

   
ประชุมผู้ปกครอง ระดับ ม.4-6
ขอขอบคุณในน้ำใจอันดีที่ผู้ปกครอง
ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
วันที่ 14 มิถุนายน 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
   
 

 

 
 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)