พระวาจาทรงชีวิต กรกฎาคม : 2016 "จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันให้อภัยกัน ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสเจ้าเถิด (อฟ.4:32)
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โปรแกรมการแข่งขันขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 
    คลังความรู้ สื่อการสอน
     
     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krooupdate.com/
     
    สื่อการสอนมัลติมีเดีย
     ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล
การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 จำนวน 140 คน
ผู้บังคับบัญชา 6 คน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิต
ต้านภัยยาเสพติดโดยกระบวนการลูกเสือ
ต้านยาเสพติด
ณ อาคารคุณธรรมโรงเรียนประชานุเคราะห์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่าย STEM for KIDS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โดยคุณครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ
พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำ
ซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน
ชั้น ป.1-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
และงานสัปดาห์ห้องสมุด
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 25-วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูคาทอลิกและนักเรียน
ร่วมงาน โอกาสฉลองอาสนวิหาร
นักบุญอันนานครสวรรค์
และฉลอง25ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข
และพระสงฆ์แสงธรรม รุ่น 13
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมงาน "60 ปี วันทามารีย์ศรีเซนต์โยเซฟ"
กิจกรรมงานวิชาการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีเปิด
วันที่ 16 กรกฎาคม 255
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทความคิด
จากการจัดส่งเทียนจำนำพรรษาเข้าร่วมประกวด โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
ณ บริเวณพระอุโบสถ
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ขอขอบคุณคุณครูศิลปะ
และคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้งานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
โรงเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ตัวแทนนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา
-อนุบาลและประถม ถวาย ณ วัดไทรใต้
ชมภาพกิจกรรม
- ป.4-6 ถวาย ณ วัดเทพนิมิตโฆษิตาราม
ชมภาพกิจกรรม
- ม.1-3 ถวาย ณ วัดวรนาถบรรพต (พระอารามหลวง)
ชมภาพกิจกรรม
- ม.4-6 ถวาย ณ วัดคีรีวงศ์
ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
   
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ให้คำแนะนำตามเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ
ขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานของโรงเรียน
ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ สำหรับใช้ในกิจของสงฆ์ และขอถือโอกาสช่วงวันหยุดนี้
เชิญชวนให้คณะครู นักเรียนและครอบครัว
ได้ร่วมกันไปทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม
และเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน
ตามประเพณีที่ได้ทำสืบ กันต่อกันมานาน
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ณ บริเวณสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นักเรียนชั้น ม.3
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ
ทีมงานจากคริสตจักรนครสวรรค์
มามอบหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
จำนวน 3000 เล่ม แจกฟรีให้กับผู้บริหาร
ครู นักเรียน
วันพุธที่ 29 มิ.ย.2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
นักเรียนชั้น ม.2
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัยใหกับนักเรียน
วันนี้้ได้รับความรู้เรื่องกฎหมายเยาวชน
จากผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
ฝึกระเบียบวินัยโดยทีมวิทยากรทหาร
และอบรมเรื่องจิตสำนึกของความเป็นลูก
และศิษย์ ความกตัญญู
จากพระวิทยากร
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรม งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาน
ยอแซฟ มนูญ วิสิฐนนทชัย (น้องชายท่านพิบูลย์)
ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
ชมภาพกิจกรรม
   
Thai Young Brothers Assembly
La Salle Nakhonsawan Thailand
24-25 June,2016
ชมภาพกิจกรรม
   
ฟุตซอลวันต่อต้านยาเสพติดนัดพิเศษ
ระหว่างคณะภราดาลาซาล กับคณะครู
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีกล่าวสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
-กิจกรรมวันที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมวันที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
"ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาสเพติด"
เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
ทางโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดริ้วขบวนเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
การแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
และนักเรียนม.4-6 ร่วมแสดงในพิธีเปิด
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
อธิการประภาส  ศรีเจริญ
ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครู
และตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ณ มณฑลทหารบกที่ 31 (ค่ายจิรประวัติ)
มีกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกป่า
ณ ประตูทางออก วัดเขาจอมคีรีนาคพรต 
และปล่อยปลา ณ ศาลาสุขอารมณ์
18 มิถุนายน 2559 ชมภาพกิจกรรม
   
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรม
Philippine and Thailand Friendship Day
โดยมีท่านอธิการ คณะภราดา ผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับครููฟิลิปปินส์
จำนวน 8 ท่าน
นักเรียนร่วมร้องเพลง Give Thank ร่วมกัน
วันที่ 17 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
รอบที่ 1 ม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 2 ระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 3 ระดับ ป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 4 ระดับ ป.4-6 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 5 ระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
   

ผู้บริหารและตัวแทนคุณครู
จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรม
"โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2559"
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

 

   
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"ลับให้คม บ่มให้ลึก"
และเข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practice)
กิจกรรมชุมนุมลาซาลจิตอาสา ประจำปี 2558
จัดโดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน จ.ชลบุรี
10 มถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ปลูกต้นคุณธรรมต่อยอดความดี
สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางดนตรีสากล วงดุริยางค์เยาวชนไทย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และการขับร้องเพลงประสานเสียง
ของนักร้องประสานเสียงเยาวชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีวงดุริยางค์และนักขับร้อง
จากโรงเรียนของเราเข้าร่วมอบรม
ในครั้งนี้ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2559
- ชุดที่ 1 ชมภาพกิจกรรม
- ชุดที่ 2 ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

คณะภราดา ครู นักเรียน
พนักงาน และผู้ปกครอง
ร่วมใจกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
และเจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" 
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนครูชมรมครูพุทธ
และตัวแทนนักเรียน จำนวน 100 คน
ร่วมงาน"พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559"
ณ วัดวรนาถบรรพต
พระอารามหลวง (วัดกบ)
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ลาซาลร่วมใจจัดกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 5 มิถุนายน  2559
คำขวัญ   หยุดซื้อ  หยุดขาย หยุดฆ่า 
แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์
(Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade)
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสขอพรเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2559
และสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
และถวายเป็นพระราขกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ประธานในพิธี
โดยพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
รับการตรวจประเมิน
ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ชมภาพกิจกรรม
 
 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)