ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
 

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
 
อธิการประภาส ศรีเจริญ คณะภราดาลาซาล
และตัวแทนครูคาทอลิก
เซอร์อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
เข้ารับฟังนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนคาทอลิก
ด้านงานอภิบาล-คุณธรรม จริยธรรม
จาก พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ณ สำนักพระสังฆราช ถ.ดาวดึงส์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ ร่วมต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ
โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
ในโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมลิเกต้นน้ำเจ้าพระยา
ณ เวทีถนนคนเดิน เทศบาลนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
เข้ากราบนมัสการพระเทพปริยัติเมธี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
และประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม

 

   
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
เข้าพบท่านนัทธี พุคยาภรณ์
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผู้ที่อุทิศตนส่งเสริมด้านวัฒนธรรมไทยมาตลอดชีวิต
ส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนปลูกฝังลูกหลาน
ให้รักวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้อง มีมารยาทดีถูกต้องตามกาลเทศะ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
นมัสการพระโสภณวราภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครูคาทอลิก
โอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในด้านงานอภิบาลของโรงเรียน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ เข้านมัสการ
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมโม
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตโฆสิตาราม จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณทีมงานกระเช้าฮอตไลน์และฝ่ายคลังพัสดุ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์
ที่ให้ความช่วยเหลือเหตุ ไฟฟ้าขัดข้อง
หน้าโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ในคืนวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
มอบกระเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ชมภาพกิจกรรม
   
 

 

 
 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)