เอกลักษณ์

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

กิจกรรมเช้าดี มีระเบียบวินัย

ACTIVE MORNINGS AND BEING DISCIPLINE

กิจกรรมเช้า

 กิจกรรมการนั่งสมาธิ เสริมสร้างสติปัญญาเกิดความพร้อมในการเรียนและระเบียบวินัยในห้องเรียน

 กิจกรรมรักการอ่านสร้างนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์

 กิจกรรมขยับกายสบายชีวี วิธีพุทธ เป็นการฝึกสมาธิ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

 การออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ระเบียบวินัย

 สามารถฟังสัญญาณเตรียมพร้อม การเข้าแถวและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

 ปลูกฝังระเบียบวินัยในห้องเรียน เกิดการเรียนรู้ มีวินัยในตนเอง

 สร้างระเบียบวินัยในเรื่องการรักษาความสะอาด การเข้าแถวซื้ออาหาร

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)