อัตลักษณ์

 

รักการอ่าน  เสริมสร้างคุณธรรม   

LOVE READING, STRENGTHENING   VIRTUES

 

รักการอ่าน

-      มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้

-      มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  กิจกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

คุณธรรม 

-      มีคุณธรรม  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

-      มีระเบียบวินัยต่อตนเอง และผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน  โรงเรียนและสังคม

 

โครงการ / งาน / กิจกรรมที่ตอบสนองต่อเอกลักษณ์ – อัตลักษณ์ โรงเรียน 

          1)  โครงการส่งเสริมการอ่านออกเสียง  ร  ล   (วิชาการ)

          2)  โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน  (วิชาการ)

          3)  โครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม   (วิชาการ)

          4)  โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (วิชาการ)

          5)  โครงการพัฒนาระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ   (กิจการนักเรียน)

          6)  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  (กิจการนักเรียน)

          7)  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  (กิจการนักเรียน)

          8)  โครงการโรงเรียนสีขาว   (กิจการนักเรียน)

          9)  โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ   (กิจการนักเรียน)

          10) กิจกรรมยามเช้า  นั่งสมาธิ  ขยับกายสบายชีวี วิธีพุทธ  ออกกำลังกาย

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)