พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 29 มิ.ย. 2550 (23 of 54)