สรุปบทเรียนการอบรม
โปรแกรมการเรียน English for Entrance 4.0
โดยวิทยากรจาก Learn Education
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมนำเสนอบู๊ทนิทรรศการ
โครงการ To Be Number One
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมนำเสนอผลงาน
และน้องพลอย To Be Number Idol 7
ร่วมแสดงในพิธีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินจังหวัด To Be Number
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูและนักเรียน
ชมรม To Be Number One
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินชมรม
To Be Number One ระดับประเทศ
ของโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม. 2-3
เพื่อรับฟังนโยบายการจัด
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 2 เวลา 12.30 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม


ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.1
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม. 5-6
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม. 4
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา คณะครู นักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 300 คน
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6)
ณ วัดไทรใต้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการอบรม
โปรแกรมการเรียน English for Entrance 4.0
โดยวิทยากรจาก Learn Education
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
จิตอาสากางร่มรับน้องวันฝนตก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนระดับประถม
ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิช่วงพักกลางวัน
ณ ลานคุณธรรม อาคารเบนิลด์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครูและนักเรียนรับฟังโอวาท
และข้อคิดจากท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และมีการต้อนรับภราดาจำลอง ชัยภูธร
ที่ปรึกษาระดับม.4-6
และแผนกเข้มข้น
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
น้องพลอย นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์
นักเรียนชั้น ม.5/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ระดับประเทศ
มากล่าวขอบคุณท่านอธิการ คณะภราดา
ผู้บริหาร ครู เพื่อนๆ น้อง ๆ
และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการโหวต
จนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้
สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
และชาวจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองสมโภช
นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อกำเนิดคณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตังค์
และองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ประธานในพิธี พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ขอต้อนรับภราดาจำลอง ชัยภูธร
ที่ย้ายมาประจำที่โรงเรียนลาซาล
โชติรวีนครสวรรค์
ในปีการศึกษานี้และร่วมอำลาคุณครู
ที่เกษียณอายุและลาออก
เพื่อไปดูแลครอบครัว
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นวิทยากร
ในการบรรยายเรื่อง " การจัดการเรียน การสอน
ตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล"
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรม จิตวิญญาณของการเป็นครู
ในโรงเรียนคาทอลิก
ขอขอบคุณท่านวิทยากร
อาจารชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ อ.พนม จันทร์ดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
วิทยากรผู้มาให้ความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อการเตรียมประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูที่สอนรายวิชา คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5-6และม.1,ม.3
เข้ารับการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมการเรียน การสอน Learn Education
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์อบรม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โดยวิทยากรครูแกนนำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ชมรมวัฒนธรรมไทย
เชิญท่านกัญญรัตน์ จันทรมณี
อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
มาให้ความรู้ในเรื่องการทำดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
มาทำการพ่นสารเคมีกำจัดยุง
ในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อุปนายก สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)
ในนามของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมต่างๆ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย
นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์
นักเรียนชั้น ม.5/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ระดับประเทศ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ทัศนศึกษาครอบครัวลาซาล
ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 เม.ย. 3พ.ค. 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).