วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม อธิการประภาส ศรีเจริญ ประชุมครูสนับสนุนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ในเรื่องการตรวจเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี การออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการจพอเพียงณห้องประชุมศูนย์วิชาการ

 

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment: