วันพุธที่ 3 กรกฎาคม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากตำรวจภูธรนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย #ให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ย...วกับการพนันให้แก่นักเรียน บริเวณลานกิจกรรมหน้ามุขอาคารลาซาล

 

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment: