การฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ การอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2551

กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี สามัญโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดการฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมาย
วิชาพิเศษให้กับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้น ป.6 ทุกคนประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2551
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์เพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย ความอดทน การอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษตามหลักสูตรและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ข้อ 273
ตารางฝึกอบรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2551
เวลา 08.00 น. รายงานตัว กิจกรรมเดินทางไกล

วันที่ 3 ตุลาคม 2551
เวลา 08.00 น. -16.00 น. กิจกรรมผจญภัย
เวลา 19.00 น. ชุมนุมรอบกองไฟ

วันที่ 4 ตุลาคม
เวลา 10.30 น. ปิดการฝึกอบรม / เดินทางกลับบ้าน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT).