1

of 2

LS25570116

ทีมงานบรรณารักษ์ห้องสมุดนำทีมโดยครูออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก อ. เมือง จ.นครปฐม วันที่ 16 มกราคม 2557 มีการถ่ายทอดสดวันที่ 16 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป