ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ภราดาจำลอง ชัยภูธร
ผู้จัดการ
ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ภราดาพิชิต เวชรักษ์
ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6


ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการ / ฝ่ายวิชาการ
 
   
  
หัวหน้าฝ่าย  นางดวงตา แต่งสกุล
ฝ่ายสำนักงานอธิการ
/ บริหารจัดการ
นางสาวณีรมล คอวนิช
ฝ่ายบุคลากร
นางสาวลำพวน แก้วงาม
ฝ่ายบริการ แนะแนว
นายสุดสอาด แก้วงาม
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางรัชนันท์ พันธ์รัตน์
ฝ่ายธุรการ การเงิน
นายเลิศศักดิ์ เรไร
ฝ่ายอาคารสถานที่
นางรุ่งขวัญ บุญพิทักษ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวลัดดา กล่ำชัย
ฝ่ายอภิบาล
       

นายบุญเลิศ ชำนาญกล
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน

ลูกเสือเนตรนารีและ นศท.

นายวีระชัย เลอบุญ
รองฝ่ายกิจการนักเรียน
งานปกครอง
 

นางสาวสุจิตรา สุขีเมฆ
รองฝ่ายกิจการนักเรียน
งานฝ่ายปกครองและธุรการ

นางณัชชา พุ่มเกษม
ธุรการฝ่ายวิชาการ

 

หัวหน้าระดับ
นางมาลี จันทร์โต
หัวหน้าระดับอนุบาล
นางสิริกร ธระสวัสดิ์
หัวหน้าระดับอนุบาล

นางวิไลรัตน์ พันธุ์ค้า
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับอนุบาลฝ่ายวิชาการ

นายสิงหา จันทร์ฉ่ำ
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
นางแอนนา ศรีทับทิม
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
นางสาวสายจิต ตัญจพัฒน์กุล
หัวหน้าระดับ
แผนก Intensive in Language
นายวัชระ วิมานรัตน์
หัวหน้าระดับ
แผนก Intensive in Language
นางมานิต พาเจริญ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาววิไลวรรณ ยอดทองดี
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นางอลิษา บุญเกิด
ผู้ช่วยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝ่ายวิชาการ
นางสอางค์ สุรพัฒน์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวปิยนันท์ สังขรัตน์
รองหัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
       
       
 

ทำเนียบอธิการ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อดีต-ปัจจุบัน

   1.
   อธิการโยเซฟ
   แมรตส์
   2496 - 2501
   2.
   อธิการไมเคิล
   ฟีเอเว
   2502 - 2504
   3.
   อธิการยอแซฟ
   วันคอย
   2505 - 2510
   4.
   อธิการปีเตอร์
   ฟีนี
   2511 - 2514
   5.
   อธิการวีแอล
   วัน
   2515 - 2519
   6.
   อธิการวิคตอร์
   บู
   2520 - 2522
   7.
   อธิการวิคตอร์
   กิล
   2523 - 2532
   8.
   อธิการกันย์
   วงษ์ชีรี
   2532 - 2533
   9.
   อธิการบุญเชิด
   เกตุรัตน์
   2534 - 2544
   10.
   อธิการนครชัย
   ศันสนยุทธ
   2545
   11.
   อธิการประภาส
   ศรีเจริญ
   2546 - 2548
   12.
   อธิการชัยพร
   กิจมงคล
   2549
13.
   อธิการวิกตอร์ กิล
   มูโน๊ส
    2550
14.
   อธิการสยาม
   งามดี
    2551-2554
15.
   อธิการบุญเชิด
   เกตุรัตน์
    2555-2557
16
   อธิการประภาส
   ศรีเจริญ
    2558-ปัจจุบัน
 

ทำเนียบครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ อดีต -ปัจจุบัน

   1.
   นายชัยสิทธิ์
   สุทธาธาร
   2496 - 2503
   2.
   นายเอก
   แสงสว่าง
   2503 - 2530
   3.
   นายประยูร
   วิจิตรวงค์
   2530 - 2535
   4.
   ภราดาบุญเชิด
   เกตุรัตน์
   2535 - 2537
   5.
   นายบุญขีด
   เรไร
   2537 - 2544
   6.
   ภราดานครชัย
  ศันสนยุทธ
   2544 - 2545
   7.
   ภราดาประภาส
   ศรีเจริญ
   2546 - 2548
   8.
   ภราดาชัยพร
   กิจมงคล
   2549 - 2550
9.
   ภราดาสยาม    งามดี
   2551-2554
10
  นางสาวทัศนีย์    กรรณิกา
   2555-ปัจจุบัน
       
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)