ภราดาธีระยุทธ ชาแดง
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ภราดาพีระพงษ์ แก้วกันหา
ผู้จัดการ / หัวหน้าระดับแผนกเข้มข้นทางภาษา
ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
ที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ภราดาบัญชา พิชิตไพรพนา
ที่ปรึกษาฝ่ายอภิบาล


ภราดาวรวุฒิ ชินสี

ภราดาทัศวร นนธิบุตร

นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
 
หัวหน้าฝ่าย  นางดวงตา แต่งสกุล
ฝ่ายบริหารจัดการ / สำนักงานอธิการ
นางรัชนันท์ พันธ์รัตน์
ฝ่ายธุรการ การเงิน
นายเลิศศักดิ์ เรไร
ฝ่ายอาคารสถานที่
นางรุ่งขวัญ บุญพิทักษ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ

นายจักริน ปู่ภิรมย์
ฝ่ายอภิบาล
นางปวีณา สุวรรณเพ็ชร์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายวีระชัย เลอบุญ
งานปกครอง 
นางพัทธนันท์ พานประทีป
ฝ่ายบริการ-แนะแนว
       
   

 

นางสาวพรทิพย์ คงคาเพชรวรรณ
หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
นางณัชชา พุ่มเกษม
ธุรการฝ่ายวิชาการ/เลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

หัวหน้าระดับ
นางมาลี จันทร์โต
หัวหน้าระดับอนุบาล ฝ่ายบริหารจัดการ
นางอ่อนนุช นุ่นอ่อน
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับอนุบาล ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุมนทิพย์ พันธุรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับอนุบาล ฝ่ายวิชาการ

นางแอนนา ศรีทับทิม
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
นางธีรนุช ภูกำเนิด
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางอโรชา กางกรณ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสิริกร ธระสวัสดิ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
นางสาวปิยนันท์ สังขรัตน์
หน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3

 
นางอลิษา บุญเกิด
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฝ่ายวิชาการ
นางสอางค์ สุรพัฒน์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
นางสาวสายจิต ตัญจพัฒน์กุล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฝ่ายวิชาการ
 
       
       
 

ทำเนียบอธิการ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อดีต-ปัจจุบัน

   1.
   อธิการโยเซฟ
   แมรตส์
   2496 - 2501
   2.
   อธิการไมเคิล
   ฟีเอเว
   2502 - 2504
   3.
   อธิการยอแซฟ
   วันคอย
   2505 - 2510
   4.
   อธิการปีเตอร์
   ฟีนี
   2511 - 2514
   5.
   อธิการวีแอล
   วัน
   2515 - 2519
   6.
   อธิการวิคตอร์
   บู
   2520 - 2522
   7.
   อธิการวิคตอร์
   กิล
   2523 - 2532
   8.
   อธิการกันย์
   วงษ์ชีรี
   2532 - 2533
   9.
   อธิการบุญเชิด
   เกตุรัตน์
   2534 - 2544
   10.
   อธิการนครชัย
   ศันสนยุทธ
   2545
   11.
   อธิการประภาส
   ศรีเจริญ
   2546 - 2548
   12.
   อธิการชัยพร
   กิจมงคล
   2549
13.
   อธิการวิกตอร์ กิล
   มูโน๊ส
    2550
14.
   อธิการสยาม
   งามดี
    2551-2554
15.
   อธิการบุญเชิด
   เกตุรัตน์
    2555-2557
16.
   อธิการประภาส
   ศรีเจริญ
    2558-2563
17.
   อธิการธีระยุทธ
   ชาแดง
    2564-ปัจจุบัน
 

ทำเนียบครูใหญ่ / ผู้อำนวยการ อดีต -ปัจจุบัน

   1.
   นายชัยสิทธิ์
   สุทธาธาร
   2496 - 2503
   2.
   นายเอก
   แสงสว่าง
   2503 - 2530
   3.
   นายประยูร
   วิจิตรวงค์
   2530 - 2535
   4.
   ภราดาบุญเชิด
   เกตุรัตน์
   2535 - 2537
   5.
   นายบุญขีด
   เรไร
   2537 - 2544
   6.
   ภราดานครชัย
  ศันสนยุทธ
   2544 - 2545
   7.
   ภราดาประภาส
   ศรีเจริญ
   2546 - 2548
   8.
   ภราดาชัยพร
   กิจมงคล
   2549 - 2550
9.
   ภราดาสยาม    งามดี
   2551-2554
10
  นางสาวทัศนีย์    กรรณิกา
   2555-ปัจจุบัน
       
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)