วิสัยทัศน์ ( Vision) พ.ศ. 2554-2558

   นักเรียนโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  มีคุณธรรม  เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตพอเพียงและช่วยเหลือสังคม

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)