นโยบาย (Core Policy)
 
    โรงเรียนมีนโยบายให้การศึกษาและการอบรมที่ดีที่สุดแก่เด็กและเยาวชน ทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสทางการศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการปฏิรูปการศึกษารวมถึงพัฒนาคุณภาพของ ครู นักเรียน โรงเรียน ระบบและสังคมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)