สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2559)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
18
39
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
5
82
89
171
-
11
11
อนุบาลปีที่ 2
6
118
109
227
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
7
135
119
254
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
19
356
335
691
1
38
39
ประถมศึกษาปีที่ 1
6

128

138
266
3
13
16
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
164
137
301
3
13
16
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
177
155
332
3
12
15
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
178
143
321
3
12
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
185
144
329
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
153
135
288
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
40
985
852
1,837
18
72
90
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
216
206
422
5
15
20
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
202
183
385
5
15
20
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
183
153
336
5
15
20
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
602
526
1,143
15
45
60
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
127
131
258
2
7
9
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
98
108
206
2
7
9
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
110
100
210
3
7
10
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
335
339
674
6
21
28
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
41
176
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
3
9
12
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
3
8
11
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
3
1
4
  รวมทั้งสิ้น
98
2,277
2,068
4,345
50
194
244


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,345คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 4,306 คน
 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)