สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2560)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
15
18
33
-
2
2
อนุบาลปีที่ 1
5
63
70
133
-
อนุบาลปีที่ 2
6
99
103
202
-
อนุบาลปีที่ 3
7
130
111
241
รวมเตรียม-อนุบาล3
19
307
302
609
1
35
36
ประถมศึกษาปีที่ 1
7

162

122
284
     
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
130
136
266
     
ประถมศึกษาปีที่ 3
7
170
147
317
     
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
179
166
345
     
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
145
324
     
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
189
144
333
     
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
41
1009
860
1,869
20 70 90
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
224
164
388
     
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
212
202
414
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
194
180
374
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
630
546
1,176
16
37
53
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
118
130
248
     
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
120
127
247
     
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
94
108
202
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
332
365
697
4
23
27
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
41
167
208
ครูพิเศษ
-
-
-
-
5
9
14
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
3
7
10
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
4
3
7
  รวมทั้งสิ้น
99
2,278
2,073
4,351
53
186
239


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,351คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 4,318 คน
 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)