สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6 / ครูชาย-หญิง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2557)
ชั้นเรียน
จำนวน
ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 
รวม 
จำนวนครู 
รวม 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
21
19
40
-
3
3
อนุบาลปีที่ 1
6
91
92
183
-
13
13
อนุบาลปีที่ 2
6
93
100
193
-
12
12
อนุบาลปีที่ 3
6
136
104
240
1
12
13
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
320
296
616
1
40
41
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
170
147
317
2
13
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
158
127
285
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
169
126
295
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 4 
6
143
139
282
3
11
14
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
179
149
328
3
10
13
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
174
158
332
3
11
14
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
40
993
846
1,839
17
67
84
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
201
157
358
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
216
180
396
5
14
19
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
217
185
402
5
15
20
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
634
522
1,156
15
43
58
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
120
106
226
2
10
12
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
128
114
242
2
9
11
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
112
109
221
2
9
11
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
360
329
689
6
28
34
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
39
994
851
1,845
21
71
92
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
39
178
217
ครูพิเศษ
-
-
-
-
11
15
26
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
2
8
10
รวมทั้งสิ้น
98
2,328
2,012
4,340
52
201
253
*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 
4,340คน 
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 
4,299 คน 
**รับอุดหนุน 4,299 คน เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุ พักการเรียน ชาย 1 คน
ชื่อ นาย ฐิติวัฒน์ สังข์ชัย ชั้น ม.6/1**

สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล1 - ม.6  / ครูชาย-หญิง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(สำรวจเมื่อ 10 มิถุนายน 2561)

ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

 

จำนวนนักเรียน
รวม

 

จำนวนครู
รวม

 

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
1
17
20
37
-
2
2
อนุบาลปีที่ 1
5
83
69
152
-
-
อนุบาลปีที่ 2
6
95
98
193
-
-
อนุบาลปีที่ 3
7
101
107
208
-
-
รวมเตรียม-อนุบาล3
18
279
274
553
1
35
36
ประถมศึกษาปีที่ 1
6

150

124
274
     
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
159
117
276
     
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
126
137
263
     
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
186
156
342
     
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
181
167
348
     
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
179
146
325
     
รวมประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
40
981
847
1,828
20
70
90
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
240
172
412
     
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
218
164
382
     
มัธยมศึกษาปีที่ 3
8
210
200
410
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24
668
536
1,204
16
37
53
มัธยมศึกษาปีที่ 4
5
137
144
281
     
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
117
121
238
     
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
115
125
240
     
  รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
15
369
390
759
4
23
27
ครูประจำ / บรรจุ
-
-
-
-
41
167
208
ครูพิเศษ
-
-
-
-
5
9
14
ครูต่างชาติ
-
-
-
-
3
7
10
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
4
3
7
  รวมทั้งสิ้น
98
2,314
2,067
4,381
53
186
239


*** หมายเหตุ
- รวมเตรียมอนุบาล - ม.6 4,381คน
- นักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน อ.1-ม.6 รวมทั้งสิ้น 4,344 คน
 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)