หน้าแรก
ประวัติของชมรม
บุคลากรในชมรม
ระเบียบของชมรม
การเผยแพร่งานของชมรม
กิจกรรม/โครงงานของชมรม
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
page hit counter
 
            ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบชมรมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์"ว่าด้วยการจัดตั้งชมรมและการดำเนินงานของชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
            ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง หรือดำเนินงานชมรมวัฒนธรรมไทยที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ในระเบียบนี้ คำว่า...
หมายถึง...
"สถานศึกษา"
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
"สมาชิก"
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนของ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
"สมาชิกสามัญ"
นักเรียน นักศึกษา
"สมาชิกวิสามัญ"
ผู้ปกครองและชุมชน
"อาจารย์"
ครู อาจารย์ผู้สอนใน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
"อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม"
ครู อาจารย์ ผู้สอนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
"ผู้บริหารสถานศึกษา"
อธิการ / ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
"ชมรม"
ชมรมวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
© สงวนสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
ชมรมวัฒนธรรมไทย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
๑๘ ถ.โกสีย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร ๐-๕๖๒๑-๒๑๒๖ โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๔๗๕๕

พัฒนาเว็บไซต์นี้โดย นายเฉลิมพร แสงประเสริฐ