ความหมายของ EQ
องค์ประกอบ
EQ ในนักเรียน
EQ สำหรับคุณครู
EQ กับผู้ปกครอง
EQ กับความสำเร็จ
ข้อทดสอบคุณมี EQ ระดับใด
ประเมินวิเคราะห์ความเครียด
 
 

EQ มาจากคำว่า "Emotional Quotient"

      หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

      การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การทำงานและการอยู่ร่วมกับผุ้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ