เป้าประสงค์

1.   นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   (ฝ่ายบริการแนะแนว- ฝ่ายกิจการนักเรียน)

2.   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

3.   นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ฝ่ายวิชาการ)

4.   นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง มีสติสมเหตุผล  (ฝ่ายวิชาการ)

5.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  (ฝ่ายประกันคุณภาพ-วิชาการ)

6.  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  (ฝ่ายวิชาการ – บริการแนะแนว)

7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ฝ่ายวิชาการ – บุคลากร)

8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ฝ่ายบริหารจัดการ- ฝ่ายประกันคุณภาพ)

9.  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(ฝ่ายบริหารจัดการ – ฝ่ายชุมขนสัมพันธ์)

10. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน (ฝ่ายวิชาการ)

11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ        (ฝ่ายอาคารสถานที่- ฝ่ายบริการแนะแนว-ฝ่ายวิชาการ)

12. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ฝ่ายบริหารจัดการ – ฝ่ายประกันคุณภาพ – ธุรการ การเงิน)

13. โรงเรียนมีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(ฝ่ายอาคารสถานที่ –ฝ่ายวิชาการ )

14.  มีการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
       (ฝ่ายวิชาการ-ฝ่ายกิจการนักเรียน)

15.  มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
(ฝ่ายบริหาร จัดการ -  ฝ่ายวิชาการ –ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายประกันคุณภาพ)
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)