หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ดาวน์โหลด พระราชดำรัส Login
 ภาพกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย

การอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

คณะครูโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์เยี่ยมชมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง

นักศึกษาปริญญาโทมาศึกษาดูงานการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานวิชาการลาซาลโชติรวี ครั้งที่ 24 "ลาซาลโชติรวี ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ภาคเหนือ

อาจารย์ไข่แก้ว ปวงคำคงมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ นิทรรศลาซาลรวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

คุณครูรับมอบหนังสือ "70 พลังความดีที่พ่อให้

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ดูข้อมูลทั้งหมด  

La Salle Chotiravi nakhonsawan School © 2016 | All Rights Reserved