เมนูหลัก
ประวัติ อย.น้อย
วัตถุประสงค์
การดำเนินงาน
เครือข่าย อย.น้อย
กิจกรรมอย.น้อย
ประมวลภาพกิจกรรม
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
วัตถุประสงค์ของโครงการอย.น้อย:
เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นผู้ที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นำเพื่อน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร กิจกรรมที่ อย.น้อย ทำ ได้แก่ การตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายภายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงตลาดสด ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว โคลิฟอร์มในน้ำ เป็นต้น การให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายนิเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย.น้อย เสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย พูดหน้าเสาธง เป็นต้น
มีการเดินรณรงค์โครงการอย.น้อยในเขตชุมชน มีการแจกเอกสารใบความรู้ให้กับประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ทางคลื่นวิทยุ FM 102.25 mHz รายวิชาต่างๆได้มีการบูรณาการโครงการอย.น้อย เข้ากับการเรียนการสอนอีกด้วย
 
 
   
   
   
   
:เกร็ดความรู้:
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Team (LSDT).