เมนูหลัก
ประวัติ อย.น้อย
วัตถุประสงค์
การดำเนินงาน
เครือข่าย อย.น้อย
กิจกรรมอย.น้อย
ประมวลภาพกิจกรรม
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
การดำเนินงานของโครงการอย.น้อย:
วิธีการดำเนินงาน
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ อ.ย.น้อย
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่นักเรียน ป.1 - ม.6 ได้ทราบนโยบายและรายละเอียดของโครงการ
2. รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ อ.ย.น้อย
3. แจ้งผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อ.ย.น้อย
4. ประชุมชี้แจงในการดำเนินงานโครงการ อ.ย.น้อย
5. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อ.ย.น้อย


แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดประชาสัมพันธ์โครงการ อ.ย.น้อย ให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองทราบ และชุมชนใกล้โรงเรียนได้ทราบ
2. ประสานงานกับหัวหน้าช่วงชั้นทุกช่วงชั้น
3. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อ.ย.น้อย
4. ชี้แจงวัตถุประสงค์แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและจัดประชุม
5. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

 

 
   
   
   
   
:เกร็ดความรู้:
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Team (LSDT).