ข้อความที่ : 477
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญฺิงสุภาวิตา ยิ้มเจริญ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 476
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ปฏิภาณ แจ่มกระจ่างโรงเรียนลาซาลโชติลวีนครสวรรว์

ข้อความที่ : 475
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธีรศักดิ์ วงษ์ว่องไว โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 474
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.นฤเนตร มณีโชติ โรงเรียนลา่ซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 473
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.รัฐภูมิ จี่มุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครรสวรรค์

ข้อความที่ : 472
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.พิภู ศรประสิทธิ์ ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 471
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ธนัชชา ขันธสิกรรม ป.ุ6/4

ข้อความที่ : 470
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.เอกราช วัดเมือง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 469
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.รัตนภูมิ รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรว์

ข้อความที่ : 468
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัญญะธานี นางสาคร พุเพ่ง และครอบครัว

ข้อความที่ : 467
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ญารินดา กุลไว โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 466
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนิษฐ์นันท์ กิติงวศ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 465
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.วรรรนรี เพ็ชรโต โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 464
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ปรเมธ บุญสุ่น

ข้อความที่ : 463
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.กิตติกุล บุญสนอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรน์

ข้อความที่ : 462
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศุภวิชญ์ เจริญศิลป์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 461
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศิรสิทธิ์ พรมจวง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 460
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.พินิจณ์ บุตรศรี โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 459
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.พรวลัย วิชาพร โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 458
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.พงศ์พล หนูโพธิ์ โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 457
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญบุษรินทร์ ทองเจริญ โรงเรียนลาซาล

ข้อความที่ : 456
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ชาลินี หาญวัฒนา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 455
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศุธิภัทร์ รอดพุ่ม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 454
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ญ.ฐาริกา เกล้าสกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 453
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.วีรภาพ บุญอยู่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 452
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.อาชา ศุภฤทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 451
คำถวายพระพร :         ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ชณัฐนพล สิงห์โตทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 450
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.เตชาภณ อภิชาติวิสุทธิ์ โรงเรียนลาซาโชติรวีนครสวรรค์

ข้อความที่ : 449
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.กฤตบุญ ต่วนชะเอม ป6/4

ข้อความที่ : 448
คำถวายพระพร :         ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ศิวกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ชั้นป.6/4


ทั้งหมด :597 Record : 20 Page : ย้อนกลับ   1 2 3 4 5    หน้าถัดไป