Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 
09.00 น.   เข้าแถวเคารพธงชาติ ครูอบรมและดูแลตรวจสุขภาพเด็ก
     
09.10 น.   นักเรียนเข้าห้องเรียน ทำกิจกรรมภายในห้องเรียน
    กิจกรรมการเรียนการสอน
     
11.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนบริเวณภายในศูนย์หรือสนามเด็กเล่น
     
12.00 น.   อาบน้ำ เตรียมตัวนอน
     
14.30 น.   ตื่นนอน ล้างหน้า ดื่มนม เตรียมตัวกลับบ้าน
     
15.00 น.   เดินทางกลับบ้าน
     
   
 
 
 
Thai English