Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับความดูแลเอาใจใส่จากภราดาและครูผู้รับผิดชอบ ช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์หลักสูตรก่อนประถมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม มีการฝึกนักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้โดยคอมพิวเตอร์ และมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่ดี นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันคริสต์มาส วันเด็ก ให้กับนักเรียน
    พร้อมทั้งมีโครงการที่นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนในชุมชนมาส่งมอบความสุขให้กับน้องๆทุกวันศุกร์ เพื่อเยี่ยมเยือนและศึกษางานช่วยเหลือสังคม ทางมูลนิธิยังร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และศูนย์แพทย์ชุมชนวัดไทรใต้ ช่วยการดูแลสุขภาพของนักเรียน การฉีดวัคซีนโปลิโอ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองมีความรู้ด้านสุขอนามัยเพิ่มขึ้น    จากการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมามีอุปสรรคคือน้ำท่วมศูนย์พัฒนาเป็นเวลา 1 ภาคเรียน จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่บ้านพักเด็กทุนในโรงเรียนลาซาลจนน้ำลดและย้ายกลับมาดำเนินการสอนต่อที่เดิม อาศัยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น และเงินสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จึงสามารถจัดกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นักเรียนได้รับการสอน มีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา อย่างดี ได้รับการตรวจสุขภาพ มีความเข้าใจด้านสุขอนามัย ได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ มีการตรวจวัดความสูง ชั่งน้ำหนัก และส่งเสริมด้านโภชนาการ ให้รู้จักรับประทานอาหารครบทุกหมู่ กิจกรรมเสริมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติต่อคนรอบข้าง คนในชุมชน ครู พ่อแม่ อาศัยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความรัก ความอบอุ่นของผู้ใหญ่ที่ดูแล
   
 
Thai English