ตารางและแผนการสอนลูกเสือสำรองระดับอนุบาล


- จัดเป็นระบบฐาน เพื่อให้ผู้สอนแสดงความสามารถและรับผิดชอบในวิชาที่สอน
- แบ่งเด็กและครูเป็นกลุ่ม ๆ ให้สัมพันธ์กัน
- ให้ผู้สอนเลือกวิชาที่กำหนดตามความถนัด-สามารถของตน
- จัดตารางการสอนให้ผู้สอนรับรู้ ทราบ
- ผู้กำกับกลุ่มจัดเตรียมเนื้อหา อุปกรณ์(ถ้ามี) เพื่อให้ผู้สอนศึกษา-เตรียมก่อนสอน
ทั้งยังต้องควบคุม ดูแล เป็นที่ปรึกษาที่ดี
- ศึกษาดูแลเกี่ยวกับสถานที่สอน ว่าอยู่ตำแหน่งใด เหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้ชี้ตำแหน่งให้ทั้งผู้กำกับและลูกเสือได้รับรู้

เนื้อหาเตรียมลูกเสือสำรอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

ลำดับที่
เรื่อง
ครูผู้รับผิดชอบ
1.
ประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสำรอง
ชูศรี/ โชติภณ
2.
ความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลี
ไพเราะ/ เจตนา
3.
ระเบียบแถวเบื้องต้น
ลำพูน/ อมรรัตน์
4.
การทำความเคารพเป็นรายบุคคล
จิตตานันท/์ วิไลรัตน์
5.
การจับมือซ้าย
เมตตา /พรทิพย์
6.
การทำความเคารพเป็นหมู่(แกรนด์ฮาวล์)
ประภา /สายฝน
7.
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ ลูกเสือสำรอง
สุวรรณา/ บังเอิญ


เนื้อหาเตรียมลูกเสือสำรอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

ลำดับที่
เรื่อง
ครูผู้รับผิดชอบ
1.
ความสามารถในเชิงทักษะ
ชูศรี/ โชติภณ
2.
ธงและประเทศต่าง ๆ
ไพเราะ/ เจตนา
3.
ความปลอดภัย
ลำพูน/ อมรรัตน์
4.
การค้นหาธรรมชาติ
จิตตานันท์/ วิไลรัตน์
5.
อนามัย(การรักษาความสะอาดฟัน มือ เท้า และเล็บ)
เมตตา /พรทิพย์
6.
การบันเทิง
ประภา /สายฝน
7.
การฝีมือ
สุวรรณา/ บังเอิญ


ระเบียบแถวเบื้องต้น*
ความรู้เกี่ยวกับนิยายเรื่องเมาคลี*
คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง*