หน้าแรก
Home   Thai
 
English
 
 
     
 
 
     กิจกรรม “ ที่ทำการไปรษณีย์ รักการอ่าน ” เป็นรูปแบบของนวัตกรรมที่บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดทำขึ้นเพื่อ ให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ รู้คุณค่า และเห็นประโยชน์ของการอ่าน โดยนำความคิดมาจาก การสื่อสารข้อมูลดี ถูกต้องฉับไว ที่ระบบการไปรษณีย์ จัดทำในรูปแบบ งานบริการด้านการสื่อสาร ส่งเอกสารเช่น จดหมาย โทรเลข ไปรษณียบัตร EMS จดหมายลงทะเบียน ฯลฯ ดังนั้นกลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุด ใช้บริการจากที่ทำการไปรษณีย์ เป็นประจำอยู่แล้วจึงได้นำแนวคิดในการบริการต่างๆ มาจัดทำเป็น นวัตกรรมขึ้น โดยตั้งใจอนุรักษ์ความเป็นไปรษณีย์ไทยไว้ให้กับเยาวชนไทย ในรูปแบบ “รักการอ่าน”เพื่อให้ทุกคนอ่านข้อมูลที่ดีและสามารถสื่อสารส่งต่อ
         
 
 
 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955