โครงการพิเศษที่จัดเพื่อเด็ก
พี่ชวนน้องอ่านเขียน

 

ความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในที่ดินของมูลนิธิลาซาล มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 377/4 ม.13 ต.วัดไทร อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
และได้รับอนุญาตเป็นศูนย์สงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2530 แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 20 พ.ค.2529 มีนักเรียนประมาณ 20 คน จะรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-7 ขวบ

มูลนิธิลาซาลจัดให้มีครูสอนและดูแลนักเรียน 2 คน ผู้ปกครอง ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน จัดให้มีอาหารกลางวันที่ถูกหลักอนามัยฟรีมีการอาบน้ำและดื่มนม บริการรถรับส่ง
โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ คณะภราดาได้สังเกตเห็นความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล ซึ่งมีสภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
มีรายได้น้อย ที่อยู่อาศัยก็ยากจนมาก ทำให้ผู้ปกครองไม่สนใจบุตรหลาน ปล่อยให้เล่นตามกองขยะ
ซึ่งมีทั้งหนู แมลง เศษแก้วแตก กระป๋อง ฯลฯ อยู่กระจัดกระจาย มีกลิ่นเหม็นขยะและควันตลอดเวลา
เด็กหลายคนป่วยและเป็นโรคขาดอาหาร เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ

คณะภราดาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ เหล่านี้ จึงได้จัดให้มีที่ศึกษา เล่าเรียนสำหรับเด็ก ๆ เพื่อเขามีโอกาสที่
จะพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสติปัญญา และเพื่อเขาจะมีความพร้อม
ในการเรียนหนังสือเมื่อถึงกำหนดเข้าเกณฑ์


ปีการศึกษา 2542 ศูนย์พัฒนาได้รับรางวัลจาก กรมประชาสงเคราะห์ให้เป็นศูนย์พัฒนาดีเด่น ในปัจจุบันนี้มีเด็กในความดูแลทั้งหมด 60 คน