Untitled Document
 
  หน้าเเรก

  สภา อย.น้อย
  ประวัติ อย.น้อย เเละ วัตถุประสงค์

  การดำเนิืนงาน
  เครือข่าย อย.น้อย

  ทดสอบไอคิว

 


 Untitled Document
 

 
   โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนัก
เรียนและบุคลากรในโรงเรียนโดยมีการวางแผนบริการน้ำดื่มอาหารที่ถูกหลักโภชนา
การมีการบริการด้านรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนโดยมีหน่วย
งานฝ่ายบริการแนะแนวเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงาน มีคณะกรรมการและผู้ประสานงาน
ทั้ง5ช่วงชั้นรับผิดชอบงานการกำหนดงานโครงการทางด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โดยจัดให้มีงานตรวจสอบความ สะอาดของอาหาร ร้านค้า น้ำดื่ม มีงานตรวจสุขภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าประจำปีงานประกวดร้านค้าสะอาดงานอบรมให้ความรู้ผู้ประ
กอบอาหารและผู้ช่วยงานเชิญเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ภายในโรงเรียนต่อมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและได้มี
การจัดอบรมผู้นำนักเรียนนำเยาวชน

 
 

  สาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.)นักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพได้มีการจัดตั้งชุมนุมแนะแนวเพื่อสอดส่องดูแลความสะอาด
ร้านค้ามีการจัดเสียงตามสายให้ความรู้และเผยแพร่งานด้านอนามัยต่อมา
ผู้บริหารและคณะครูได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านสุขภาพของนักเรียน
และเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติหากปลูกฝังให้มี
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมแล้วจะช่วยลดปัญหาทางด้านสาธารณ
สุขในอนาคตจนได้มีการจัดตั้งโครงการอย.น้อยในโรงเรียน โดยเริ่ม
จากการเปิดรับสมัครนักเรียนแกนนำอย.น้อย และได้จัดอบรมให้ความรู้กับ
นักเรียนแกนนำอย.น้อย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการประชุมวางแผน
ทำงานร่วมกันรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นกับการทำงาน และ
สิ่งสำคัญอีกประการคือได้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของเด็กที่ได้ร่วมกิจกรรม 
 


 
 Untitled Document
 
 

  เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นผู้ที่มีศักย
ภาพในตัวเองสามารถชี้นำเพื่อนผู้ปกครองและชุมชนด้วยการให้ความรู้ในเรื่องความปลอด
ภัยด้านอาหารกิจกรรมที่อย.น้อยทำได้้แก่การตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายภายในโรงเรียน
และชุมชนใกล้เคียงรวมถึงตลาดสดด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเช่นชุดทดสอบบอแรกซ์ฟอร์มา
ลินสารกันราสารฟอกขาวโคลิฟอร์มในน้ำเป็นต้นการให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนในรูปแบบ
ต่างๆเช่นป้ายนิเทศบอร์ดประชาสัมพันธ ์ข่าวสารอย.น้อยเสียงตามสายให้ความรู้ด้านสุข
ภาพ
อนามัย พูดหน้าเสาธง เป็นต้นมีการเดินรณรงค์โครงการอย.น้อย ในเขตชุมชนมีการ
แจกเอกสารใบความรู้ให้กับประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ทางคลื่น
วิทยุ FM 102.25 mHzรายวิชาต่างๆได้มีการบูรณาการโครงการอย.น้อย เข้ากับการเรียน
การสอนอีกด้วย

 
 
 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : werserone@hotmail.comcom
Design by La Salle Development Team (LSDT)