อย น้อย ลาซาล


 

๗. นักเรียนสามารถนำกิจกรรม อย.น้อย ไปเชื่อมโยงกับวิชาที่เรียนได้ ดังนี้
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
การประกวดกลอนแปด
การเขียนเรียงความ หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ”
ประกวดแต่งคำขวัญ หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ”
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปศึกษา
การวาดภาพ หัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ” 
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์
การจัดทำเวบไซต์ อย.น้อย
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
การเขียนคำศัพท์

๘. มีการบูรณาการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การเรียนการสอน โดยชั่วโมงสอน เช่น กลุ่มสาระการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้สารทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ( สารตะกั่ว ) ชุมนุมวิทยาศาสตร์ การทำ
สบู่เหลว

๙.นักเรียนสามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรม อย.น้อย ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การอ่านฉลากก่อนตัดสินใจซื้อ
สินค้า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในบ้านเรือนของตนเอง รู้จักการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน

๑๐. มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดใกล้โรงเรียนเป็นประจำ ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง ถ้าพบความผิดปกติจะแจ้งให้
ครูที่ปรึกษารับทราบและดำเนินการต่อไป

๑๑.มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในชุมชนการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในบ้าน และร้านค้าใน 
ชุมชนใกล้โรงเรียน การแจกเอกสารแผ่นพับ การตรวจสอบร้านเสริมสวยในชุมชน

๑๒. ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเป็นเครือข่าย อย.น้อย จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนวัดไทรใต้โรง
เรียนวัดนิเวศวุฒิธารามโรงเรียนอนุชนวัฒนาโรงเรียนวิสุทธิศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่น้อง อย.น้อย 
เครือข่าย ดังนี้
๑) อย.น้อย สอนน้องเรื่องการใช้ยา การล้างมืออย่างถูกวิธี การใช้ห้องสุขา
๒) การทำเอกสารแผ่นพับแจกโรงเรียนเครือข่าย
๓) การทำกิจกรรม Walk Rally
๔) การใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบสารบอแรกซ์และฟอร์มาลีน
๖) อย.น้อย สอนน้องกินยา
๗) การแต่งคำขวัญ อย.น้อย
๘) การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๑๓. มีการจัดกิจกรรม อย.น้อย สอนน้องทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่าย ปีการศึกษาละ ๒ 
ครั้ง

๑๔. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ / สถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้รับคำแนะนำและความช่วย
เหลือ
จากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างด

๑๕. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ / สถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้รับคำแนะนำและความช่วย
เหลือจากชุมชน ร้านค้าศิษย์เก่า ดังนี้
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑
๒) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
๔) หอกระจายข่าวหมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ ตำบลบึงเสนาท
๕) หอกระจายข่าวหมู่ที่ ๓ ตำบลนครสวรรค์ออก
๖) ร้านขนมโมจิแม่กุหลาบ

๑๖. สรุปผลการดำเนินโครงการ อย.น้อย
๑) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบอกวิธีการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้
๒) นักเรียนแกนนำ อย.น้อย มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารได้
๓) นักเรียนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียน
แกนนำ อย.น้อย 
๔) ความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนช่วยโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ให้มีการบริโภคผลิต
ภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย

 ก่อนหน้านี้
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : werserone@hotmail.comcom
Design by La Salle Development Team (LSDT)