ตารางกิจกรรมประจำวัน
07.30 - 08.00 รับเด็กเป็นรายบุคคล / บันทึกคำพูดเด็ก
08.00 - 08.10 เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / กิจกรรมการบริหาร
08.10 - 08.20 สำรวจ / ตรวจสุขภาพ / อบรมคุณธรรมจริยธรรม
08.20 - 08.30 การเคลื่อนไหวและจังหวะ
08.30 - 09.10 กิจกรรมกลางแจ้ง
09.10 - 10.00 กิจกรรมสร้างสรรค์ / เสร ี
10.00 - 10.20 พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่าง
10.20 - 11.00 กิจกรรมเสริมประสบการณ ์
11.00 - 12.00 ล้างมือ / รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน
12.00 - 14.00 นอนพักผ่อน
14.00 - 14.20 เก็บที่นอน / ล้างหน้า / พักรับประทานอาหารว่าง
14.20 - 15.00 เกมการศึกษา
15.00 - 15.10 เตรียมตัวกลับบ้าน