หน้าแรก
Home   Thai
 
English
 
 
     
 
 
 
 

งานห้องสมุด
หน้าที่ความรับผิดชอบของห้องสมุด

1พัฒนาห้องสมุดได้เกณฑ์มาตราฐาน ตามนโยบายของกระทรวง และโรงเรียน

2.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และตามขอบข่ายหน้าที่ตลอดจนนโยบายของโรงเรียน

3.ยึดหลักการสำคัญ

•  ความเป็นผู้มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง

•  การจัดระบบหนังสือ ตามระบบสากล และเป็นระเบียบสะดวกแก่การใช้

•  การจัดบริการห้องสมุดให้อ่านและยืมหนังสือ การทำสถิติ การให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

•  การจัดกิจกรรมเสริมการใช้ห้องสมุด วางแผนและมีโครงการจัดกิจกรรมเสริมการใช้ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต้องประเมินและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนมอบหมาย

ความหมายและความสำคัญของห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นที่รวบรวมหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ห้องสมุดโรงเรียน เป็นรากฐาน ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนและหัวใจของโรงเรียน เป็นสถานที่ ที่ทุกคนในโรงเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้โดยอิสระ นอกเหนือการเรียนในห้องเรียน ซึ่งสร้างความพอใจและสุขใจแก่ผู้ที่รักการอ่าน และการค้นคว้าเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ห้องสมุดยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือที่ตนชอบทำให้ได้ ความรู้ ความเพลิดเพลินอย่างคุ้มค่า อาจกล่าวได้ ว่า ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนที่ สนับสนุนส่งเสริมความต้องการ

ประโยชน์ของห้องสมุด

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับห้องสมุดมีมากมาย นอกจากได้รับความรู้จากบทเรียนยังได้รับประโยชน์อื่นๆอีกดังนี้

1.สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2.ได้รับความรู้ซึ้ง และได้มีโอกาสศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ

3.เกิดความริเริ่มใหม่ ๆ มีทัศนคติกว้างขว้าง

4. สามารถสร้างสรรค์วรรณกรรม เรื่องใหม่ๆ ขึ้นได้ โดยใช้หนังสือประกอบการค้นคว้า

5.ช่วยให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

6.ใช้หนังสือสอดคล้องกับความต้องการของตนในด้านความรู้ ความเพลิดเพลิน

7.ใช้ความรู้จากห้องสมุด ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าที่แต่ละคน

 

 
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955